RJEŠENJE O UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK ĐURĐEVAC 2023-2024 I TERMINI INICIJALNIH RAZGOVORA

Objavljeno : 12. lip 2023.

RJEŠENJE O UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK ĐURĐEVAC 2023-2024 I TERMINI INICIJALNIH RAZGOVORA

Na temelju članka 1 a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22 ), članka 6. i 7. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić „Maslačak“ Đurđevac KLASA:601-01/23-01/03 URBROJ:2137-03-01-01/03-23-1 od 5.travnja 2023.godine i članka 42. Statuta Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac, KLASA:601-07/23-01/01, URBROJ:2137-58-23-02-01 od 27.03.2023. godine, Komisija za upis djece u Dječji vrtić „Maslačak“ Đurđevac, dana 12. lipnja 2023. godine donijela je:

 

R J E Š E NJ E

o upisu djece u Dječji vrtić „Maslačak“ Đurđevac

 za pedagošku godinu 2023./2024. u 10-satni cjelodnevni program

 

I.

POPIS PRIMLJENE DJECE U 10-SATNI PROGRAM (VRTIĆ I JASLICE)

Djeca koja su uvjete za upis stekla do zaključno 31.08.2023. godine

 

RJEŠENJE O UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK ĐURĐEVAC 2023-2024

II.

 

PREDBILJEŽBE – POPIS PRIMLJENE DJECE U 10-SATNI PROGRAM

(JASLICE)

Djeca koja će uvjete za upis steći nakon 31.08.2023.godine

 

RJEŠENJE O UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK ĐURĐEVAC 2023-2024

 

Roditelji/skrbnici djece koja su točkom I. rješenja upisana u program Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac, obavezni su potpisati Ugovor o ostvarivanju odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi u Dječjem vrtiću „Maslačak“ Đurđevac koji će im biti uručen na prvom roditeljskom sastanku.

 

Roditelji/skrbnici djece koja su točkom I. rješenja upisana u program Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac će Ugovore iz stavka 1. ove točke potpisivati naknadno, kada djeca steknu uvjete za upis u Dječji vrtić.

 

III.

 

Djeca iz točke 1. rješenja započet će ostvarivati program od 1. rujna tekuće kalendarske godine ili kako je to utvrđeno Ugovorom Dječjeg vrtića s roditeljem/skrbnikom.

IV.

 

Roditelji/skrbnici djece koja su stekla pravo upisa u Dječji vrtić „Maslačak“ Đurđevac dužni su u razdoblju 15.08.2023. – 01.09.2023. godine obavijestiti ravnateljicu o polaženju vrtića jer će se u protivnom smatrati da su odustali od upisa djeteta u vrtić.

 

 

O B R A Z L O Ž E NJ E

 

 

Dječji vrtić „Maslačak“ Đurđevac objavio je Oglas za upis djece u Dječji vrtić „Maslačak“ Đurđevac za pedagošku godinu 2023/2024, KLASA: 601-05/23-01/19, URBROJ: 2137-58-23-02-01 od 6. travnja 2023. godine, temeljem kojeg je obavljen upis u razdoblju od 7.4.2023. do 21.4.2023. godine.

 

U razdoblju upisa zaprimljeno je ukupno 73 zamolbi za upis. Komisija za upis utvrdila je da od 73 zaprimljenih zamolbi, njih 56 ispunjava uvjete.

 

Ukupno 13 zamolbi odnosi se na djecu koja do dana 31.8.2023. godine neće navršiti godinu dana života (stavljeni su na listu Predbilježbi).

 

U otvorenom upisnom roku zaprimljeno je ukupno 73 zamolbi za upis djece u Dječji vrtić „Maslačak“ Đurđevac. Nakon provedenog upisnog postupka, Komisija za upis djece donijela je Rješenje o upisu djece u Dječji vrtić „Maslačak“ Đurđevac kako je navedeno u točki 1. rješenja.

 

Djeca upisana sukladno točki II. rješenja, odnosno djeca koja do zaključno 31.08.2023. godine nisu napunila godinu dana života, u dječji vrtić će se upisati kada za to steknu uvjete, odnosno napune godinu dana života te kada se osiguraju adekvatni smještajni kapaciteti Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

 

Protiv ovog rješenja roditelji/skrbnici-podnositelji Zamolbi za upis, imaju pravo žalbe Upravnom vijeću Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac u roku od 8 dana od dana objave rezultata upisa, odnosno dana objave ovog rješenja.

 

                                                                              Komisija za upis djece u

                                                                        Dječji vrtić „Maslačak“ Đurđevac

 

KLASA: 034-07/23-01/01

URBROJ: 2137-58-23-01-02

U Đurđevcu, 12.06.2023.godine

 

Skip to content