Riječ logopeda

LOGOPED U VRTIĆU

 

Logoped je stručnjak osposobljen za rad na prevenciji, otkrivanju, dijagnosticiranju i tretmanu poremećaja ljudske komunikacije, odnosno:

  • svim onim procesima i funkcijama koji su povezani s proizvodnjom govora
  • s percepcijom i produkcijom oralnoga i pisanoga jezika
  • kao i oblicima neverbalne komunikacije

 

Posao logopeda u vrtiću podrazumijeva rad na:

  • komunikacijskim poremećajima
  • poremećajima izgovora
  • poremećajima tečnosti govora (mucanje, brzopletost)
  • jezičnim poremećajima (različite etiologije)
  • poremećajima glasa
  • poboljšanju komunikacijskih vještina i učinkovitosti – (poboljšavanje glasovnih kvaliteta kod odgojitelja)
  • rehabilitaciji slušanja jezika i govora djece oštećena sluha
  • poremećajima oralno – laringealnih funkcija (gutanje)
  • neverbalnoj, potpomognutoj komunikaciji

Najveći dio poremećaja nastaje u najranijem djetinjstvu pa je od iznimne važnosti pružanje logopedske pomoći upravo u tom periodu. Zbog toga je značajno da stručnu pomoć logopeda mogu dobiti upravo djeca predškolske populacije, odnosno djeca koja polaze dječji vrtić.

 

  •   Logoped u dječjem vrtiću najveći dio svojeg rada provodi u neposrednom radu s djecom u vidu: preventivnog pregleda rizičnog djeteta, trijažnog pregleda djece, provođenja dijagnostičkog postupka, terapijskog rada na otklanjanju poteškoća. Isto tako logoped radi i na suradnji sa roditeljima i odgojiteljima.
  • Poremećaji u razvoju govora često imaju složenu sliku koja zahtijeva i složen pristup. Dijagnosticiranje je otežano naročito ako postoje i neki drugi poremećaji. To zahtijeva mišljenje tima stručnjaka pa se takva djeca moraju uputiti na dijagnostiku u druge ustanove.
  • Neposredni terapijski rad sa djecom provodi se individualno u točno zakazanim vremenskim terminima. U radu sa djetetom poštuju se sve posebnosti, navike i mogućnosti djeteta. Otkrivaju se djetetovi unutarnji potencijali te iskorištavaju najbolji psihofizički faktori kako bi logopedske vježbe bile što kvalitetnije i uspješnije.

Logopedski tretman djece u predškolskom periodu je nezamisliv bez suradnje s roditeljima, bez njihova uključivanja u terapijski postupak te nastavak rada sa djetetom u obiteljskom domu. Zbog toga se roditelji upoznaju sa vrstom i stupnjem poteškoće, poučavaju se u konkretnim terapijskim postupcima kako bi što realnije prihvatili poteškoću svojeg djeteta.

Trava ne raste brže ako je povlačimo za vlati!

       /kineska narodna/  

Rezultati rada na otklanjanu poteškoća nisu uvijek brzo vidljivi i zahtijevaju veliko strpljenje i podršku roditelja.

Zašto je rad logopeda u vrtićima tako značajan?

VELIKIM STVARIMA SVIJETA

TREBA SE BAVITI DOK SU JOŠ MALE

TEŠKIM STVARIMA SVIJETA

TREBA SE BAVITI DOK SU JOŠ LAKE

  • /LaoTze/
Skip to content